KALKINMA AJANSLARI SORU VE CEVAPLAR

 Ana Sayfa / Sıkça Sorulan Sorular
 • Kalkınma Ajanslarından Destek Almanın Şartları Nelerdir?Open or Close

  Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmeniz için şu şartların mevcut olması gerekmektedir: • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması • Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olmanız • Başvuru Rehberindeki önceliklere hizmet eden bir projenin hazırlanması • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması

 • Programdan karşılanmayacak olan giderler nelerdir?Open or Close

  Her türlü borç ödemeleri, faiz, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,kira giderleri, kur farkı giderleri, arazi, arsa ve bina alım giderleri bina yakıt, su, elektrik ve apartman giderleri nakliye giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, ikinci el mal alım giderleri, kamu personelinden alınan danışmanlık hizmet alım giderleri, eğitim giderleri programdan karşılanmayacak olan giderlerdir.

 • Kalkınma Ajanslarına Kimler Başvurabilir?Open or Close

  Ajansların yürüttüğü programların sabit bir hedef kitlesi bulunmamaktadır. Her destek programının uygun başvuru sahipleri programın niteliğine göre belirlenmekte ve Başvuru Rehberinde ifade edilmektedir.

 • Kalkınma Ajansları Destek Miktarı Ne Kadardır?Open or Close

  Destek oranları ve tutarları, Başvuru Rehberinde belirtilen sınırlar dahilinde kalmak şartıyla başvuru sahipleri tarafından belirlenmektedir. Mevzuata göre kar amacı güden işletmelerin projelerine en fazla 50%, kar amacı gütmeyen kurumların projelerine ise en fazla 90% oranında destek verilebilmektedir

 • İkinci el ekipman alımı için Ajans destek programlarından yararlanabilir miyim?Open or Close

  İkinci el ekipman Ajans alımı destek programlarında uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

 • Çiftlik kurma veya tarım ürünü yetiştirme gibi faaliyetler destekleniyor mu?Open or Close

  Birincil tarım faaliyetlerine ilişkin projeler uygun olmayan proje konusu olup desteklenmemektedir.

 • Hibe destekleri sadece makine alımına mı yönelik, inşaat işleri için destek alabiliyor muyuz?Open or Close

  KOBİ Mali Destek Programı kapsamında İnşaat işlerinin tamamı desteklenmemekte olup, projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.

 • Şirket yada birlikler hangi tarihte kurulmuş olmalıdır?Open or Close

  Şirket yada birlikler en geç hibe başvuru son tarihine kadar kurulmuş olmalıdır.

 • Üretim yapmak için alanımız yok, Ajans destek programı kapsamında yer sağlayabilir mi?Open or Close

  Ajans sunulan projeye uygun olan maliyetleri karşılamak koşuluyla hibe desteği sunmakta olup yer tahsisi yapılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Ayrıca destek programı kapsamında binek araç, arazi veya bina alımları uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilmektedir.

 • KOBİ Mali Destek Programına başvuru yapabilmek için proje konusunun başvuru sahibi şirketin faaliyet alanı içinde bulunması gerekli midirOpen or Close

  Eski Türk Ticaret Kanunu’nda geçerli olan Ultra Vires (Ana Faaliyet Konusu Dışında Faaliyette Bulunamama Yasağı) 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile mevzuattan kaldırılmıştır. Dolayısı ile gerekli izin ve ruhsatların sağlanması durumunda proje konusunun şirketin faaliyet alanı içinde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Kalkınma Ajansları Proje Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?Open or Close

  Proje başvuruları beş aşamadan oluşan bir değerlendirme sürecinden geçmektedir; 1. Aşama: Ön İnceleme Ajans, yapılan başvurular üzerinde, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması ve Başvuru Sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlar yönünden ön inceleme yapar. 2. Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Başvuru Rehberlerinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda teknik ve mali nitelik açısından değerlendirilir. 3. Aşama: Değerlendirmenin Kontrolü Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Değerlendirme Komitesi, yapılan değerlendirme çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini oluşturur ve başarılı proje listeleri ile birlikte Ajans Genel Sekreteri’ne raporlar. 4. Aşama: Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme/Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yaptırma Genel Sekreter proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Ayrıca projelerin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını inceletir. Başarılı projeler listesini bu incelemeler sonucunda revize ederek Yönetim Kuruluna sunar. 5. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı Yönetim Kurulu’nun desteklenecek nihai listeyi onaylamasından sonra, öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak sözleşme imzalanmaya davet edilir.

 • Kalkınma Ajansları Proje Ödemeleri Nasıl Yapılır?Open or Close

  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 gün içinde; izleme uzmanı tarafından ilk izleme ziyareti yapılır. Yararlanıcı, • 12 aylık harcama takvimini, • Harcama teyit raporunu hazırlayacak firma/kişi ile imzalayacağı bağımsız denetim sözleşmesini (destek tutarı 200.000 TL ve üzeri ise), • Ön ödeme talebini, • Güncel vergi borcu sorgusunu (kamu kurumu değil ise) Ajansa sunar. Ajans tarafından yapılacak risk değerlendirmesine göre sözleşmede belirtilen destek tutarının %20 ila %60’ı arasında belirlenen kısmı ön ödeme olarak yararlanıcının proje hesabına yatırılır.